SARADNJA SA PORODICOM

Roditelji po koncepciji obrazovanja dece koju razvija vrtić Meda postaju partneri i neposredni učesnici u vaspitno–obrazovnom procesu koji se odvija u vrtiću, gde – i njihovim ličnim zalaganjem – učenje postaje uzbudljiv i kreativan istraživački proces.

Forme saradnje:

  • Svakodnevna neposredna razmena informacija o detetu između vaspitača i roditelja
  • Grupni roditeljski sastanci na tromesečnom nivou
  • Neposredno/posredno učešće roditelja u realizaciji programskih zadataka
  • Individualni razgovori roditelja sa vaspitačem o postignuću konkretnog deteta
  • Razgovori roditelja sa stručnim saradnicima (psihologom, pedagogom ili logopedom)
  • Komunikacija putem interaktivne table, SMS poruka, tromesečnog Izveštaja o razvojnom postignuću deteta/ analiza Liste praćenja dečjeg razvojnog napredovanja
  • Kreativni panoi sa dečjim likovnim i drugim stvaralaštvom
  • Ankete i upitnici
  • Radionice (edukativne i stvaralačke) za decu i roditelje
  • Priredbe