PREDŠKOLSKI PROGRAM VRTIĆA “MEDA”

Predškolski program PU ”MEDA” je u saglasnosti sa Osnovama programa vaspitno – obrazovnog rada sa decom predškolskog uzrasta Republike Srbije:

 • Programom nege i vaspitanja dece uzrasta od jedne do tri godine
 • Programom vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od tri do uključivanja u program pripeme za školu
 • Predškolskim pripremnim programom.

Predškolski program Ustanove je verifikovan od strane MInistarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i realizuje se po standardima kvaliteta rada u predškolskim ustanovama Republike Srbije timskim radom vaspitača, medicinskih sestara vaspitača i stručnih saradnika (psihologa, pedagoga, defektologa – logopeda).

Stručni tim ustanove kontinuirano radi na praćenju i unapređivanju vaspitno-obrazovnog rada sa decom kroz različite forme stručnog usavršavanja imajući evropske standarde za prioritet. Svi zaposleni su prošli obuku za rad po pedagoškoj metodi Marije Montesori (pod stalnom su supervizijom Srpske Montesori asocijacije) i NTC sistemu učenja.

“Razvijati se” – po ovoj programskoj koncepciji – znači: istraživati /učiti/vežbati kako:

 • Upoznavati sebe i osamostaljivati se u zadovoljavanju sopstvenih potreba;
 • Upoznavati druge i ostvarivati uspešnu komunikaciju i interakciju sa njima;
 • Upoznavati svoje životno okruženje usvajanjem značajnih informacija i osposobljavati se za adekvatno delovanje u njemu.

Programiranjem neposrednog rada sa decom po pedagoškoj metodi Marije Montesori doprinosi se harmoničnom razvoju svakog deteta:

 • individualizacijom vaspitno – obrazovnog procesa
 • podrškom dečjem učenju korišćenjem čula,
 • vežbama praktičnog života u uslovima kolektiva,
 • radnom vaspitanju,
 • ovladavanju simbolima u različitim oblastima života, rada i umetnosti,
 • logičko – matematičkom mišljenju.

Tematskim planiranjem se iz različitih domena stvarnosti, po određenim pravilima, biraju i razvijaju teme u skladu sa dečjim interesovanjima i saznajnim mogućnostima.
Deca u vrtiću stiču znanja na različite načine i u različitim životnim kontekstima što je uslovljeno njihovim ličnim sposobnostima, stilovima učenja i kognitivnim potencijalima.

NTC sistem učenja, koji vaspitači primenjuju u svom radu, na originalan način uspešno razvija intelektualne sposobnosti dece kroz igru.
Vaspitači su prošli posebnu edukaciju za rad po ovom sistemu.

Igra je u vrtićima osnovni oblik dečjeg učenja i poseban način prerade i prisvajanja važnih životnih iskustava o sebi, drugima i informacija o svetu. U igri dete uči kako da napravi dobar izbor, preuzme odgovornost, pregovara i rešava konflikte.

 • Program rada po pedagoškoj metodi Marije Montesori.

Načela rada po “Montesori metodi” su:

 • Sloboda: deca imaju slobodu kretanja, izbora, trajanja aktivnosti, ali uz poštovanje jasnih pravila kojima se postavljaju granice i kontroliše ponašanje;
 • Struktura i red: materijali su postavljeni tako da vode otežavanju aktivnosti (od jednostavnijeg ka složenijem), dok red podstiče osećaj sigurnosti i stalnosti kod dece;
 • Stvarnost i priroda: izbor materijala je takav da dete dovodi u blizak odnos sa stvarnošću i proizvodima iz prirode;
 • Lepota i atmosfera: sve je zasnovano na jednostavnosti i vizuelnoj privlačnosti u svetlim i vedrim bojama, harmoničnom rasporedu, umirujućoj atmosferi.

Pretpostavke rada po ovoj metodi su:

 • ideja o obrazovanju kao prirodnom procesu koji se odvija spontano tokom razvoja tako da se u dete može imati poverenje da je u stanju da donosi sopstvene odluke i da uči isključivo sopstvenom aktivnošću i iskustvom.
 • Važno je omogućiti deci podsticajno okruženje u kome će moći da uče putem različitih sistema vežbi sa posebno struktuiranim “montesori materijalima”.
 • Kao posebno značajne se izdvajaju vežbe praktičnog života, vežbe za podsticanje perceptivnih sposobnosti, vežbe za podsticanje razvoja govora, vežbe za usvajanje matematičkih pojmova i kosmičkog vaspitanja.
 • Zahvaljujući sistemima vežbi, po Mariji Montesori, deca stiču temeljne principe svog budućeg delanja, koncentraciju, usklađenost pokreta, sposobnost slobodnog izbora, nezavisnost, odgovornost, osećaj za red, volju, istrajnost I samodisciplinu.
 • Disciplina kojoj se teži u radu po “Montesori metodi” je aktivna: cilj je da se dete vaspitava tako da bude aktivno i da radi, a ne da bude nepokretno i pasivno. Granice dečje slobode su interes grupe kojoj pripadaju.
 • U vaspitnom postupku se podstiču interakcije među decom različitog uzrasta, izbegavaju nagrade i kazne. Dete se ne ispravlja, posebno ne pohvaljuje, niti kritikuje.
 • Deca se podstiču da usvoje veštine samokontrole i sposobnost korigovanja sopstvenih postupaka i aktivnosti.
 • Montesori vaspitač postavlja jasna pravila, demonstrira vežbe materijalom koji je dete odabralo za rad,posmatra i prati dečji individualan rad i postignuće u vežbi, podržava svako dete “da uradi samo”, dizajnira nove materijale kako bi se usložnjavale vežbe u saglasnosti sa dečjim individualnim napredovanjem i postignućem.

Oblici rada

 • Individualni rad sa “montesori materijalima” kroz izvođenje vežbi
 • Krug razgovora u funkciji međusobnog upoznavanja, prihvatanja, formiranja kolektiva, razvijanja empatije i poštovanja drugih,
 • Igra tišine sa ciljem razvijanja svesne kontrole nad sopstvenim ponašanjem, osećanjima i unutrašnjem miru.