Radi obezbeđenja pravilnog fizičkog razvoja u vrtiću, radimo na stvaranju uslova za zaštitu i dalje unapređenje zdravlja dece za normalan fizički rast i razvoj. Decu postepeno navikavamo na mere za jačanje organizma i na usvajanje osnovnih navika koje doprinose njihovom zdravlju i podizanju otpornosti i usavršavamo pokrete dece radi razvijanja sigurnosti i racionalnog trošenja snage pri pokretima.
Proces socijalizacije zahteva od vaspitača da postepeno navikava decu na život i rad u predškolskoj ustanovi kao novoj društvenoj sredini, istovremeno ih upućujući na zajedničke igre i zanimanja, vodeći brigu da svoje potrebe za aktivnošću zadovoljavaju bez sukoba oko igračaka i drugih sredstava. Vaspitači rade na tome da formiraju shvatanje kod dece da zahtevi koje nameće život u kolektivu, važe za svu decu u vrtiću. Takođe, radimo na razvijanju smisla za saradnju i međusobno zbližavanje dece u igri.

Decu usmeravamo na izgrađivanje osnovnih moralnih osobina i radnih navika kroz izvršavanje aktivnosti u vezi sa: čistoćom, samoposluživanjem i redom u prostorijama, osamostaljivanjem dece i razvijanjem saznanja da izvršena obaveza pruža zadovoljstvo, što je jedno od osnovnih načela Montesori pedagogije.

Za pravilno razvijanje intelektualnih sposobnosti i govora, predškolska ustanova „Vrtić Meda“ omogućava deci postupno uvođenje u sistematsko opažanje predmeta, pojava i događaja što će delovati na dalji razvoj čulne osetljivosti i osposobiti ih da uoče izrazite odlike, sličnosti, razlike, da sve što posmatraju nauče pravilno da imenuju, da bi ovladali osnovnim pravilima govora.

Predškolska ustanova je bitan faktor emotivnog i senzornog razvoja usmeravanjem dece da uočavaju ono što je lepo u njihovoj neposrednoj okolini i omogućavanjem da se izraze prema svom stepenu razvoja u pevanju, muzici, slikanju, crtanju, građenju, itd., kao i da ovladaju osnovnim veštinama iz tog područja.